Skolebeskrivelse

Østervangskolen blev grundlagt i 1960, dvs at skolen snart kan fejre sit 50 årsjubilæum, og vi mener, at

Østervangskolen har noget at fejre.

I den sydlige ende af Hadsten by ligger skolen omgivet af skønne grønne arealer med skoleskoven, det

historiske værksted og boldbanerne, her er der rig mulighed for at tilgodese dele af skolens målsætning

omhandlende: "førstehåndsoplevelser, det tværfaglige, udvikling af børnenes livsmod og livsduelighed,

samværsregler, ansvar og respekt for andre, børns nysgerrighed og lyst til at lære". Det grønne flag vajer for 3

år i træk som et synligt bevis på, at her er miljøet i fokus både i undervisningen og i hverdagen. Vi arbejder

fortsat på at kunne erhverve Det grønne Flag også næste år.

Østervangskolen er opdelt i 3 fløje: A-fløjen samt sfo indeholder årgangene 0.-2. årgang, desværre gør de

lokalemæssige begrænsninger det ikke muligt at have 3. årgang i A-fløjen, selv om vi ønsker 3. årgang med i

indskolingen. B-fløjen huser 3.-6. årgang, og endelig C/D-fløjen, som indeholder udskolingen, ØPC,

modtagelsesklassen, faglokalerne og administrationen.I dette skoleår har vi fået etableret en længe ønsket

kantine, Café Madkassen, som også har til huse i C-fløjen, kantinen er blevet en realitet takket være et tæt og

godt samarbejde mellem sb, elevråd, teknisk servicemedarbjder, en nyansat kok og skolens øvrige personale.

Indskolingsafdelingen er kendetegnet ved et tæt samarbejde i fløjen, på årgangene og med sfo. Igennem de

senere år er der udviklet et velfungerende samarbejde med sfo-personalet som aktive medspillere både i

dagligdagen og eksempelvis PUMA(PraktiskUdeMusiskAnderledes)-forløbene, her laves aldersblandede grupper,

og de mange læringsstile tænkes ind i planlægning og udførelse. Overgangen fra børnehaverne til

førskolegruppen og efterfølgende indskolingen fungerer godt, og der er stor tilfredshed med vores koncept fra

forældreside.

Mellemtrinnet arbejder ligeledes i årgangsteam, men der tænkes også meget i fløjteam, hvor der arbejdes i

temaer og på tværs af årgangene. Fra 3.årgang starter eleverne elevrådsarbejdet, og der er stor interesse for

at deltage i dette arbejde. På 4. årgang gøres der erfaringer med det fleksible læringsmiljø, hvor it er en vigtig

del af undervisningen og samarbejdet. Skolen har 2 lejrskoler i løbet af elevernes skolegang, og den ene finder

sted på mellemtrinnet, hvor det primært er nationale lokaliteter, som gøres til genstand for den omlagte

undervisning

Udskolingen har haft meget fokus på samarbejdet og nye tiltag hvad angår både fagligheden og trivslen. Det

internationale udgør her en vigtig del af undervisningen og samværet, og lejrskolen i udskolingen har i flere år

været en udvekslingslejrskole med skoler i Tyskland, Frankrig, Ungarn og Wales. De ældste elever har deres

eget elevråd, og der opleves også her interesse og vilje til at påtage sig ansvarsområder. Skolen har en

skytsengleordning, hvor hver klasse fra 5.-9. årg. har en yngre venskabsklasse, hvor der laves

undervisningstiltag og oplevelser af mere social art. Eleverne fra 7.-8. årgang varetager også skolepatrulje- og

konfliktmægleropgaverne for primært de yngste elever.

Tosprogede elever har været Østervangskolens særkende i mange år, og vi har Favrskov Kommunes eneste

modtagelsesklasse for primært sent ankomne tosprogede elever. På de fleste årgange findes tosprogede elever,

og der gøres et stort arbejde for at integrere alle tosprogede i skolens fællesskab og at gøre alle ansvarlige for

denne proces. Skolens internationale målsætning ønskes tænkt ind i mange sammenhænge og til gavn for alle.

Skolens målsætning har kultur og traditioner som en vigtig del, derfor starter hver morgen også med

morgensang i indskolingen og på mellemtrinnet, her læres samværsregler, ansvar og respekt for andre men

også et fællesskab om det at synge og lære sange.

Østervangskolen arbejder hele tiden på at gøre tingene endnu bedre for alle, en skole hvor der er gode

muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt. Et sted, hvor der samarbejdes i alle sammenhænge, og hvor

den enkeltes trivsel og velbefindende er et fælles ansvar.

3