Østervangskolens ordensregler

Det overordnede princip for samværs- og ordensregler er at Østervangskolen skal være et godt lære- og værested for alle elever og en god arbejdsplads for alle personalegrupper.

 
Klassens lærere og forældre har et fælles ansvar for, at det enkelte barn og klassen/årgangen får et skoleforløb præget af tryghed, trivsel og udvikling. Forudsætningen for dette er, at skolens overordnede regler overholdes, og at de enkelte klasser hvert år aftaler spilleregler for god adfærd i et samarbejde elever, lærere og forældre. Overtrædelse af samværsreglerne påtales af lærerne, som sørger for at forældre og skoleledelsen inddrages, hvis det skønnes nødvendigt.
 
Hensynsfuld opførsel betyder at:
alle skal vise hensyn og respekt for hinanden
alle skal vise ansvar overfor omgivelserne
Positivt sprog betyder at:
- alle skal bruge et sprog, som tilpasses situationer og omgivelser
- ingen må bruge nedgørende ord om andre
 
Undervisningsparate betyder at:
- alle elever møder til tiden og hver dag
- alle møder udhvilede
- alle møder velforberedte, har lavet lektier og orden i tingene
- at mobiltelefoner er slukket i undervisningstiden
 
Særlige regler
Pauserne holdes som regel efter 1. modul, 2. modul og 3. modul. Der gælder særlige regler for ude- og indeophold i fløjene.
 
Udearealerne
0.-2. årg. må være i den lille skolegård, på arealet foran A-fløjen og sfo og i den store skolegård til den hvide streg.
3.-9. årg. kan være i den store skolegård, på græsarealerne, fodboldbanerne og på brandstien/skrænterne. Der føres tilsyn i alle pauser og fra kl. 7.55.
 
0.- 4. årgang må spille fodbold og andet på den øverste bane.
 
Elever fra A-fløjen må gå til den hvide streg ved b-fløjen.
 
Løbehjul, skateboards mv.
 
Løbehjul skal stå i cykelskur, når de ikke anvendes, og må i øvrigt kun anvendes i særligt udpegede områder.
 
Ingen køretøjer indenfor. Man skal have sikkerhedsudrustning på, når man bruger løbehjul, skateboards eller lignende.
 
Boldspil foregår på banerne, mod boldvæggene og i skolegårdene
 
Klasselokalerne og gangarealerne skal være rolige opholdssteder i frikvartererne. Der skal være ryddeligt og alle skal passe på tingene. Ingen voldsom leg eller løb indendørs. Efter sidste lektion i klassen skal lokalet efterlades ryddeligt, fejet og rengøringsklar. Der er dukseordning. Fællesarealerne i C/D-fløjene har egen dukseordning, som aftales med fløjformanden.
 
Rygning er forbudt for ALLE  på skolens grund.
 
Sne/snevejr Der må kun kastes med sne på boldbanerne, men også her skal man vise respekt for hinanden. Ingen må kaste med sne i skolegårdene eller ved bygningerne.
Der må ikke kælkes ned ad skrænterne om vinteren.
 
Trafikforhold: Elever skal placere deres cykler i cykelskurene. 0.-5. årg. ved gymnastiksalen og 6.-9. årg. foran B-fløjen. Ingen må cykle i skolegården eller på gangstierne. Der er skolepatruljer ved fodgængerovergangen på Hammelvej og ved Overgårdsvej hver morgen 10 min. før 1. lektion.
 
P-pladsen ved Hammelvej er KUN for personale og må ikke benyttes af forældre og andre. Elever sættes af ved Østervangshallen. Kørselsretningen for færdselen skal foregå fra Over Hadstenvej og udkørsel via Hammelvej.
 
Mobiltelefoner må medbringes og anvendes i undervisning hvis det er relevant, men skal være slukkede i øvrige undervisningssituationer, ellers inddrages disse og skal afhentes af forældrene på skolens kontor.
 
Respekt
På Østervangskolen forventer vi at eleverne respekterer hinanden, de ansatte, undervisningssituationerne og skolen generelt.
Eleverne er på skolen for at blive undervist og lærerpersonalet er på skolen for at undervise eleverne i klasserne. Vi forventer at eleverne er parate til at modtage undervisning når timerne begynder.
Kan enkelte elever ikke efterleve dette har vi et nul-tolerancekoncept. Det betyder at vi reagerer hurtigt og konsekvent, hvis man opfører sig respektløst på eksempelvis nedenstående måder:
  • At bruge groft og nedladende sprog over for elever og/eller ansatte
  • At lave hærværk mod inventar eller bygninger
  • At fremsætte trusler
  • At have en voldelig adfærd
  • At have en krænkende adfærd
  • At bruge sociale medier til at krænke elever, personale eller skolen
  • At man ikke er i stand til at deltage i undervisningen på en formålstjenlig facon og forhindrer at undervisningen kan foregå på en ordentlig måde.
Hvis dette overtrædes;
bortvises du midlertidigt, og du og dine forældre bliver indkaldt til et møde med skoleleder Jens Damkjær omhandlende, hvordan vi kan hjælpe dig med at lære at udvise respekt og forståelse i undervisningen og frikvartererne overfor dine skolekammerater og dine lærere. På disse møder kan det også drøftes om Østervangskolen er den rette skole for dig, eller om vi i fællesskab skal prøve at finde en anden løsning.
En anden mulighed er at undersøge om der skal etableres alternativ undervisning
Vi laver afslutningsvis en aftale med dig og dine forældre og aftaler eventuelle opfølgende møder.
 
På vegne af skolebestyrelsen, medarbejdere og ledelse