Infosiderne

 

 

Værdiregelsæt for Østervangskolen i Hadsten

Fælles værdier, engagement og ansvarlighed

Østervangskolens værdiregelsæt udmønter skolereformens intention gældende fra og med skoleåret 2014/2015. Centralt i skolereformen står at:

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt anden gennem respekt for professionel viden og praksis.

Det er grundlæggende værdier og mål på Østervangskolens kerneydelser at:

 1. Østervangskolen yder et højt og velkvalificeret fagligt niveau med størst mulig læringseffekt for alle elever.
 2. Østervangskolen danner alle elever til fællesskab.
 3. Østervangskolen er ramme om høj trivsel for alle elever og ansatte i et lærings- og psykisk arbejdsmiljø med høj kvalitet og social kapital.

Undervisning og dannelsespraksis skal tage udgangspunkt i:

 
Der skal være et tæt skole/hjem-samarbejde, som bygger på information, dialog, medindflydelse og deltagelse.
Det er en naturlig ting, at forældre og skole udtrykker forventninger til hinanden og løbende justerer disse forventninger.
Den enkelte medarbejders velbefindende og trivsel er både et kollegialt og ledelsesmæssigt ansvar. Der skal være gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt.
Der skal være et udvidet samarbejde med det omgivende samfund - specielt i forbindelse med ind- og udskolingen.
 

Konflikthåndtering

Vi har taget initiativ til at gøre de små elevers frikvarterer bedre end tidligere. Skolen har startet et team med KHE-mæglere (konflikt-håndterings-elev-mæglere). Teamet består af elever fra 7. og 8. årg.. Deres opgave er at løse mindre konflikter, lege og trøste. Eleverne har deltaget i et kursus, hvor de har lært forskellige redskaber til løsning af opgaverne, men eleverne skal ikke erstatte gang- og gårdvagter. Hvert frikvarter er ca. 4 elever ude for at hjælpe eller lege med elever fra 0.-3. årg.
 
Skytsengle
De store elever er ”skytsengle” for de mindre elever. Det betyder at alle de mindre elever har en skytsengel, der følger dem til fællesarrangementer, og derudover mødes klasserne når de har fremlægninger eller andet de ønsker at vise for hinanden.
 
 
Trivselsambassadører
Skolebestyrelsen anbefaler at alle klasser laver trivselsråd.
• Fordi vi skal sikre tryghed og trivsel for ALLE børn
• Fordi børnenes trivsel er et fælles ansvar for skolen og ALLE forældre
• Fordi vi gerne vil skabe et socialt fællesskab for ALLE
Målet er at ALLE forældre bidrager til klassens trivsel med en større eller mindre indsats. Ved at bygge en Trivsels-organisation op er det målet at opgaverne nu i større grad er veldefinerede og at det derfor bliver mere overskueligt for den enkelte forældre at bidrage til klassens trivsel.
Trivsels-organisationen er et defineret netværk af ALLE forældre. Vi skal sikre en kultur omkring den enkelte klasse, hvor vi løbende samarbejder og vænner os til at tale åbent om børnenes trivsel. Samarbejdet tager afsæt i værdien ved et forpligtende fællesskab. 
 
AKT er en del af undervisningstilbuddet på Østervangskolen
Formålet er at hjælpe den enkelte elev/ en gruppe/ en klasse, når der opstår problemer på det adfærds-, kontakt- eller trivselsmæssige område, således at han/hun/de kan fungere i normalklassen.

Retningslinjer og pejlemærker for hensynsfuld opførsel, en god omgangstone, undervisningsparathed og respekt

 
Fra Ordensreglerne
Østervangskolen skal være et godt lære- og værested for alle elever og en god arbejdsplads for alle personale-grupper
Klassens lærere og forældre har et fælles ansvar for, at det enkelte barn og klassen/årgangen får et skoleforløb præget af tryghed, trivsel og udvikling. Forudsætningen for dette er, at skolens overordnede retningslinjer og pejlemærker overholdes, dvs. at eleverne respekterer hinanden, de ansatte, undervisningssituationen og skolen generelt. Ligeledes aftaler de enkelte klasser hvert år spilleregler for god adfærd i et samarbejde imellem elever, lærere og forældre. Vi forventer at eleverne er parate til at modtage undervisning når timerne begynder.
 
Hensynsfuld opførsel betyder at:
alle skal vise hensyn og respekt for hinanden
 
alle skal vise ansvar overfor omgivelserne 
 
God omgangstone betyder at:
- alle skal bruge et sprog, som tilpasses situationer og omgivelser
 
- ingen må bruge nedgørende ord om andre
 
 Undervisningsparate betyder at:
- alle elever møder til tiden og hver dag
 
- alle møder udhvilede
 
- alle møder velforberedte, har lavet lektier og har orden i tingene
 
- at mobiltelefoner er slukket i undervisningstiden
 
Respekt betyder at:
vi har et nul-tolerancekoncept. Det betyder at vi reagerer hurtigt og konsekvent, hvis man opfører sig respektløst ved eksempelvis nedenstående adfærd:
Hvis dette overtrædes;
Bortvises eleven midlertidigt, og elevens forældre bliver indkaldt til et møde med skolens leder Jens Damkjær omhandlende, hvordan vi kan hjælpe eleven med at lære at udvise respekt og forståelse i undervisningen og frikvartererne overfor skolekammerater og lærere. På disse møder kan det også drøftes om Østervangskolen er den rette skole for den pågældende elev, eller om man i fællesskab skal prøve at finde en anden løsning. En anden mulighed er at undersøge om der skal etableres alternativ undervisning. Vi laver afslutningsvis en aftale med eleven og elevens forældre og aftaler eventuelle opfølgende møder.
 
 
Hvilke handlemuligheder er der overfor utilpassede elever på Østervangskolen?
 
 
 
Østervangskolens antimobbestrategi
Alle voksne på Østervangskolen har pligt til at reagere på mobning og pligt til at reagere på henvendelser fra elever om mobning.
 
Alle voksne har pligt til at være opmærksomme på børn, som er specielt udsatte.
 
I mobbesituationer skal der etableres et tæt samarbejde mellem de voksne - lærerteam, SFO, forældre og evt. gademedarbejder.
 
Hver klasse eller årgang aftaler ved skoleårets start spilleregler for samvær, trivsel og godt kammeratskab.
 
Spillereglerne skal være synlige for ALLE. På det første forældremøde i skoleåret skal trivsel, tryghed og mobning være et fast punkt på dagsordenen.
 
Punktet skal lægge op til diskussion af klassens spilleregler, beredskabsplan for indgriben og evt. sanktioner.
 
Nye forældre skal præsenteres for skolens mobbepolitik i info-hæftet, på intranettet og på Østervangskolens hjemmeside samt ved første forældremøde.
 
På Østervangskolens Pædagogiske Center kan man i “MOBBEKASSEN” låne materialer og hente inspiration til brug i undervisningen og til forældremøder.
 
Beredskabsplan i tilfælde at konflikter og mobning
Flg. plan for indgriben skal følges trin for trin (min. til og med trin 6):
 1. Episoden tages op med ofret.
 2. Konfrontation mellem de involverede med læreren som aktiv part.
 3. Episoden tages op i klassen.
 4. I klassen aftales, hvordan man reagerer i det enkelte tilfælde, og klassen bliver enige om reaktionerne.
 5. Personlig opfølgning over for den, som mobber og medløberne.
 6. Information til forældrene til de involverede.
 7. Samtale med forældrene til mobberen og ofret.
 8. Information til skolens ledelse.
 9. Eksterne tiltag, f.eks. øget frikvarterstilsyn, AKT-indsats, PPR-henvendelse, familieafdelingen, Familiecentret m.m.